Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Regulamin

REGULAMIN
Słownik pojęć
 1. Serwis - witryny internetowa działająca w ramach domeny https://rekrutacja.ikard.pl
 2. Właściciel - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy, ul. ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, NIP: 525-000-85-25, REGON: 000837583, Numer KRS:  0000041396, Numer w Rejestrze ZOZ: 99-00194, będący Administratorem Danych Osobowych wprowadzonych za pośrednictwem formularzy aplikacyjnych
 3. Formularz aplikacyjny - Formularz umożliwiający dobrowolne wprowadzenie przez Użytkowników danych osobowych oraz dokumentów aplikacyjnych, skutkujący przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego na wybrane stanowisko opublikowane w Serwisie.
 4. Użytkownik - każda osoba, która przystępuje do korzystania z Serwisu za pośrednictwem dowolnego urządzenia czy oprogramowania
 5. IK - Właściciel oraz jednostki organizacyjne mu podlegające
 6. Regulamin - Niniejszy regulamin
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela związane z korzystaniem oraz udostępnianiem informacji w Serwisie.
 2. Każdy Użytkownik, przystępujący do korzystania z Serwisu ma obowiązek zapoznania się oraz pełnej akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownicy korzystający z jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie, oświadczają, iż zapoznali się z pełną treścią Regulaminu oraz aktualną stroną Polityki Prywatności.
 4. Regulamin nie jest regulaminem, o którym mowa w art.8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Serwis nie świadczy żadnych odpłatnych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu a informacje w nim zawarte nie stanowią informacji handlowych w myśl art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Serwis jest elektronicznym systemem umożliwiającym aplikowanie przez Użytkowników na opublikowane oferty pracy za pośrednictwem formularzy aplikacyjnych. 
 7. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa.
 8. Wszelkie nieuregulowane kwestie w Regulaminie podlegają zastosowaniu Kodeksu Cywilnego.
Odpowiedzialności Użytkownika i Właściciela
 1. Serwis nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za wszelkie szkody poniesione przez Użytkowników przy korzystaniu z Serwisu.
 2. Skorzystanie z formularza aplikacyjnego wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w pojedyńczym procesie rekrutacyjnym, lub w procesach rekrutacyjnych realizowanych w ciągu roku od wyrażenia lub odnowienia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 3. Właściciel nie gwarantuje odpowiedzi i nie ma obowiązku odpowiadania na zapytania wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też formularzy znajdujących się w Serwisie.
Zastrzeżenia Techniczne
 1. Ze względu na ograniczenia techniczne oraz możliwość wystąpienia okoliczności zewnętrznych, Serwis nie gwarantuje, że przesłane informacje przy pomocy łączy internetowych Użytkownikowi będą kompletne, pełne i bezbłędne.
 2. Serwis nie może zagwarantować ciągłości dostarczania informacji za pośrednictwem Serwisu.
 3. Serwis może w dowolnym momencie, stale bądź na dowolny okres czasu, usuwać bądź wyłączać serwowane informacje bez podawania jakichkolwiek przyczyn.
 4. Serwis nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 
 5. Serwis zapenia szyfrowane połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Serwisu.
 6. Serwis zapewnia, że wszelkie dokumenty w postaci elektronicznej są składowane w systemie w formie zaszyfrowanej.
 7. Właściciel zapewnia wszelkie środki techniczne oraz organizacyjne, w celu zachowania jak najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas przechowywania i przetwarzania Państwa danych osobowych.
Przetwarzanie Danych Osobowych
 1. Właściciel zapewnia, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnione przez Administratora Danych Osobowych oraz zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).
 2. Każdy Użytkownik, który skorzystał z formularzy aplikacyjnych, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Od czynności podjętych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Uzytkownikowi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Przekazane przez Użytkownika dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 5. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Instytucie Kardiologii: iod@ikard.pl, tel. 694 413 750
Prawa Autorskie
 1. Układ graficzny jak i treści w postaci materiałów pisemnych, w które wlicza się teksty, aktualności, komentarze, felietony, artykułu itp. oraz zdjęcia czy inne grafiki zawarte w Serwisie są własnością majątkową Właściciela Serwisu, bądź Właściciel posiada pisemną bądź inną przewidzianą przez prawo polskie zgodę na ich wykorzystanie i zamieszczenie na łamach Serwisu.
 2. Zabrania się jakiegokolwiek utrwalania, w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek nośniku wszelkich materiałów zawartych w Serwisie z wyłączeniem, dostępnych w postaci odnośnika, plików, które mogą być zapisane na urządzeniu Użytkownika z wyłączeniem tworzenia i przechowywania kopii informacji na użytek prywatny.
 3. Zawartość Serwisu może być wykorzystywana przez Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 4. W serwisie znajdują się znaki towarowe, handlowe i firmowe, które podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
Postanowienia Końcowe
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
 2. Dokonane zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności za każdym razem, gdy przystępuje do korzystania z Serwisu.