Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Specjalista/Główny specjalista

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista/Główny specjalista w Biurze Projektów Strategicznych

Wynagrodzenie: od 5600,00 zł do 12500,00 zł brutto miesięcznie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Poszukiwanie i analizowanie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację projektów oraz zadań Instytutu, w tym monitorowanie informacji o planowanych lub ogłoszonych konkursach przez właściwe instytucje.
 • Udział w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych o środki finansowe dla nowych projektów w ramach trwających konkursów.
 • Koordynacja projektów krajowych oraz zagranicznych od strony administracyjno-finansowej lub kierownika projektu.
 • Monitorowanie projektów pod względem postępu rzeczowego w ich realizacji, w tym wykonania kamieni milowych i wskaźników, oraz zgodności z zawartą umową.
 • Planowanie i monitorowanie wykonania budżetu projektu, kontrolowanie kwalifikowalności wydatków, potwierdzanie dostępności środków w budżecie projektu, weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej związanej z projektem oraz realizacja innych zadań w celu prawidłowej realizacji finansowej projektu.
 • Reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projektach, w tym prognozowanie i podejmowanie działań naprawczych, w celu eliminowania zagrożeń i nieprawidłowości dla realizacji projektów.
 • Rozliczanie umów o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w tym przygotowywanie wniosków o płatność oraz okresowych i końcowych rozliczeń w celu sprawnej realizacji projektu w zakresie finansowym.
 • Prognozowanie nadchodzących płatności w ramach nadzorowanych projektów, w celu właściwego określenia zapotrzebowania na środki finansowe i zapewnienia płynności finansowej w ramach nadzorowanych projektów.
 • Wsparcie kadry administracyjnej i naukowej w realizacji projektów, w tym finansowanych z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie związanym z monitorowaniem i rozliczaniem prowadzonych projektów.
 • Przygotowywanie informacji, sprawozdań z zadań realizowanych przez Biuro, projektów odpowiedzi na wpływające zapytania oraz inne pisma w zakresie zadań Biura.

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków krajowych lub funduszy europejskich.
 • Umiejętność nadzorowania wielu projektów równocześnie.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.
 • Zdolność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej.
 • Znajomość regulacji prawnych i wytycznych dotyczących realizacji programów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy unijnych.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i dotrzymywania terminów narzuconych przez jednostkę finansującą.
 • Umiejętność pracy w grupach zadaniowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Znajomość zagadnień z obszaru zarządzania projektami.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Certyfikat w zakresie zarządzania projektami (Agile, Prince2) będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych (np. sl2014).
 • Umiejętność pracy zadaniowej i nastawienie na osiąganie celów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista.

OFERUJEMY

Wynagrodzenie łączne : od 5600,00 zł do 12500,00 zł brutto miesięcznie.

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Pracę w renomowanym Instytucie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Możliwość indywidualnego rozkładu czasu pracy.
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą Instytutu (praca zdalna, „home office”).
 • Możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji poprzez ciekawe zadania i projekty.
 • Możliwość doskonalenia zawodowego.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez system elektroniczny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 571 317 860