Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Referent ds. inwestycyjno remontowych budowlanych

Narodowy Instytut Kardiologii jest głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności, ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym.

Obecnie poszukujemy kandydata do pracy w Dziale Technicznym na stanowisko specjalisty ds. inwestycyjno-remontowych budowlanych w ramach umowy o pracę.

REFERENT DS. INWESTYCYJNO ROMONTOWYCH BUDOWLANYCH

IK-EU-02/2021/DT

Zakres obowiązków:

 1. Przygotowywanie i udział w postępowaniach przetargowych zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
 2. Przygotowywanie planu inwestycji, remontów, modernizacji, rozbudowy Narodowego Instytutu Kardiologii.
 3. Ścisła współpraca komórkami organizacyjnymi Narodowego Instytutu Kardiologii w ramach planowanych robót budowlanych.
 4. Przygotowanie realizacji robót budowlanych w tym dokonywanie zleceń dokumentacji projektowej, map, dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 5. Przygotowanie dla potrzeb zamówień publicznych opisu przedmiotu zamówienia.
 6. Dokonywanie wymaganych prawem zgłoszeń i uzyskiwanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 7. Przygotowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego opisu przedmiotu zamówienia zadań inwestycyjnych i remontowych.
 8. Udział w naradach, odbiorach zadań inwestycyjnych i remontowych.
 9. Przygotowywanie pełnej dokumentacji budowlanej, w tym założenie książek dla nowych obiektów budowlanych lub/i dokonanie wpisów w istniejących książkach obiektów budowlanych.
 10. Wykonywanie i współdziałanie w czynnościach w okresie gwarancji i rękojmi za wady wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych.
 11. Przygotowywanie planu i zleceń kontroli obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane, niezbędnych konserwacji, napraw.
 12. Przygotowywanie wszelkiej dokumentacji w tym m.in. pism, korespondencji związanej z przygotowaniem i realizacją powierzonych zadań.
 13. Sprawowanie pieczy nad procesem budowlanym w tym prowadzenie pełnej dokumentacji budowlanej.
 14. Nadzorowanie przeglądów rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych.

Wymagania:

 1. Preferowane studia techniczne w budownictwie lub student co najmniej 3 roku na kierunku: Budownictwo, Inżynieria Środowiskowa, Architektura, Gospodarka Przestrzenna lub tożsame.
 2. Preferowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem i prowadzeniem procesu budowlanego.
 3. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, kreatywność w proponowaniu sposobów wykonywania zadań, samodyscyplina oraz umiejętność systematycznej organizacji pracy ,obowiązkowość, zdecydowanie.
 4. Praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi.
 5. Obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych.
 6. Znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 694 413 750