Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Inspektora nadzoru branży budowlanej

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie Aninie ul. Alpejska 42 poszukuje kandydatów do pracy w Dziale Technicznym na stanowisko: Inspektora nadzoru branży budowlanej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami i usługami w specjalności budowlanej
 • pełnienie nadzoru nad realizowanymi umowami wraz z odbiorem robót i usług
 • ocena techniczna budynków i terenów wraz z infrastrukturą,
 • opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
 • przygotowywanie dokumentacji do realizacji inwestycji, remontów, napraw i usuwania awarii,
 • przygotowywanie i udział w postępowaniach przetargowych zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.
 • nadzorowanie i koordynowanie prac projektowych przyszłych inwestycji budowlanych. Ścisła współpraca z projektantami,
 • sporządzanie wycen dokumentacji technicznych,
 • udział merytoryczny w postępowaniach i procedurach służących uzgodnieniu opracowań projektowych z uprawnionymi organami i stronami postępowania,
 • weryfikacji i oceny kompletności robót,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
 • nadzoru i weryfikacji wykonanych robót budowanych, instalacji, wyposażenia,
 • odbioru wykonanych prac,
 • nadzorowanie przebiegu realizacji robót pod kątem ich zgodności z dokumentacją techniczną,
 • kontrolowanie miejsc remontów oraz inwestycji pod kątem przestrzegania zasad BHP i ochrony mienia,
 • weryfikowanie kosztorysów powykonawczych,
 • współpraca z organami nadzoru budowlanego,
 • udziału w organizacji komisji do odbiorów obiektu przed dopuszczeniem do użytkowania obiektu,
 • przygotowywanie dokumentów związanych do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,
 • sprawdzanie kompletności, przyjętej od wykonawcy robót, dokumentacji powykonawczej,
 • udział w pracach komisji odbioru przez jednostki zewnętrzne np. PSP, nadzór budowlany,
 • udziału w ostatecznych odbiorach robót.

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe budowlane
 • praktyczna znajomość programów kosztorysowych i projektowych ( AutoCAD, NORMA).
 • doświadczenie w nadzorowaniu lub prowadzeniu robót budowlanych.
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi.
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • staż pracy minimum 4 lata przy wykształceniu średnim lub 2 lata przy wykształceniu wyższym,
 • przygotowanie zawodowe (uprawnienia) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności budowlanej,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji poprzez system elektroniczny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 694 413 750