Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ

Referent ds. zaopatrzenia

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy
zatrudni osobę na stanowisko:

Referent ds. zaopatrzenia

Nr. Referencyjny: 
IK-AD-001/2020/DAG

Obowiązki na stanowisku:

 • współpraca z wnioskodawcami zakupów celem weryfikacji wniosków zakupowych pod kątem ich zasadności zakupu
 • przygotowywanie specyfikacji przetargowych dla usług i dostaw
 • przygotowywanie zapytań ofertowych
 • przygotowywanie konkursów ofert
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z procesem zakupu usług / dostaw
 • wybór dostawców i usługodawców na podstawie przyjętych kryteriów
 • pro­wa­dze­nie efek­tyw­nych nego­cja­cji zamówień / umów
 • realizacja zawartych umów / zamówień
 • rozliczanie zrealizowanych zamówień / umów w formie elektronicznej

Wyma­ga­nia:

 • wykształ­ce­nie minimum średnie
 • doświad­cze­nie w pracy na sta­no­wi­sku w dziale zaopatrzenia/ handlowym
 • umie­jęt­ność przygotowywania zapytań ofertowych
 • umiejętność przygotowywania specyfikacji przetargowych
 • swo­boda w posłu­gi­wa­niu się pro­gra­mami z pakietu MS Office
 • samodzielność i zaangażowanie w realizację przydzielonych zadań i obowiązków
 • wyso­kie umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyjne, nego­cja­cyjne oraz analityczne
 • wysoka kultura pracy, dokładność, rzetelność, samodzielność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • mile widziana umiejętność czytania  projektów budowlanych

Ofe­ru­jemy:

 • uczest­nic­two w inno­wa­cyj­nych projektach
 • dofi­nan­so­wa­nie do wypo­czynku z Zakła­do­wego Fun­du­szu Świad­czeń Socjalnych
 • cie­kawą pracę pełną wyzwań w dyna­micz­nym zespole
 • uczest­nic­two w szkoleniach
 • umowę o pracę na pełen etat
 • dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego

Prosimy o dołączenie do CV klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji".

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

Klauzula informacyjna - rekrutacja:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy, mieszczący się w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ikard.pl lub pisemnie na adres wymieniony w punkcie 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aplikuj na stanowisko:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie danych osobowych dobrowolnie przeze mnie podanych, wykraczających poza katalog danych jakich może ode mnie żądać przyszły pracodawca na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz innych właściwych ustaw i aktów wykonawczych, przez administratora danych, którym jest Instytu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:


Zasady przetwarzania danych Prześlij aplikację

Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Instytut Kardiologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Alpejskiej 42, reprezentowany przez Dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.


Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych
w Narodowym Instytucie Kardiologii:
email: iod@ikard.pl
tel. 694 413 750